Historie

Mannen van het eerste uur

Op 14 januari 1920 kwamen in de Gereformeerde School aan de Schoolstraat te Winsum een aantal mannen bij elkaar. Zij vonden het tijd dat ook in Winsum-Obergum een Christelijke muziekvereniging moest worden opgericht.

Eén van die mannen was smid Geert Jan Hoeksema uit de Westerstraat (vader van Willem Hoeksema). Hij was in een andere plaats al lid van een muziekvereniging geweest, vóór dat hij zich in Winsum als smid vestigde, en had dus ervaring. In die vergadering werd het besluit genomen tot oprichting van een tweede muziekvereniging in Winsum-Obergum, naast het reeds sinds 1888 bestaande muziekgezelschap Triton. Er werd gestart met 17 leden. Het eerste bestuur bestond uit drie personen, te weten Heerke Heerema, voorzitter; Geert Brink, secretaris en Geert Jan Hoeksema, penningmeester, later aangevuld met Jan Veenstra, vice-voorzitter en Gerrit Medema, algemeen adjunct. Het slot van de notulen van de oprichtingsvergadering op die dag luidt: "daarna was de bespreking afgelopen en ging een ieder echt muzikaal huiswaarts".

Prachtig dat men toen na een oprichtingsvergadering al muzikaal naar huis kon gaan. Dat gaf perspectief voor de jonge vereniging. De oprichters hadden toen nog geen naam gevonden voor de jonge vereniging. Op 26 februari werd er een ledenvergadering gehouden; daarin werd besloten de naam "De Bazuin" aan de vereniging te geven. Een heel logische naam, want meerdere Christelijke Muziekverenigingen - ook in onze provincie – hebben die naam. De naam is afgeleid van Psalm 150, waarin verschillende muziekinstrumenten worden genoemd, met name ook "de bazuin".

Boetes

Tot eerste dirigent van de jonge vereniging werd kort na de oprichting benoemd de heer Martinus Hammingh uit Bedum, die tot april 1956 (dus ruim 36 jaar) de vereniging heeft geleid en opgebouwd. De contributie werd vastgesteld op 35 ct per week (een hoog bedrag in 1920). Het inleggeld bedroeg f.10.-, waarvan de helft werd aangemerkt als een gift aan de vereniging; de andere helft kreeg men terug als men op wettige redenen de vereniging verliet. Later werd het inleggeld teruggebracht tot f.1.-, welk bedrag men niet weer terug kreeg. Ook werden reglementair boetes vastgesteld. In het reglement werd in artikel 5 bepaald: "Wanneer een werkend lid een repetitie verzuimt, betaalt hij een boete van 50 cts, wanneer hij na de opening verschijnt een boete van 25 cts en wanneer hij voor het sluiten de vergadering verlaat een boete van 15 cts. Alleen persoonlijke ziekte of der huisgenooten of naastbestaanden geeft vrijstelling dezer boete in overleg met het bestuur. Degenen die wegens werkzaamheden door anderen opgelegd verhinderd te zijn te komen, kunnen door indiening van een schriftelijk bewijs een door het bestuur te beslissen reductie van 50% van de betaalde boete terug ontvangen; dit betreft alleen voor de boete voor een geheele avond verzuim op de repetitie". Het boekje waarin statuten en reglement werd steeds overgedragen van lid op lid.

Alhoewel de vereniging werd opgericht in de Gereformeerde School, werden de repetities daar niet gehouden. Ook in het café van de weduwe Westerdijk, later café van Dijken, thans Pizzeria werd (zo vermelden de notulen) vergaderd. Blijkbaar is dat ook altijd een muzikaal café geweest. (Ook Triton werd daar in 1888 opgericht en repeteerde daar.) De Gereformeerde Kerk bood aan de jonge vereniging aan om de repetities te houden in de Consistorie achter de kerk. In 1925 werd het vereningsgebouw Rehoboth gebouwd (hoek Onderdendamsterweg; Schoolstraat). Daar werden toen de repetities gehouden. Nadat in 1981 het gebouw Rehoboth werd afgebroken werden de repetities gehouden in de blauwe zaal van Ons Centrum.

Dirigenten

Na het vertrek van M.Hammingh als dirigent in 1956 (die de vereniging ook door de moeilijke oorlogsjaren heeft geloodst) hebben de volgende personen de Bazuin nog als dirigent gediend: Cees van der Veen, Eelderwolde, Ale van Kammen, Groningen, Mark van Dijk, Veendam (waarnemend), Albert Niemeijer, Bedum, Nico Knoop, Winsum (die zelf veel jaren lid was van de Bazuin), Andries van der Merk, Augustinusga. Sinds 1993 staat het corps onder de bezielende leiding van Henk Smit uit Middelstum.

In de loop der jaren werden een drumband en een majorettecorps aan het corps toegevoegd. Na een periode van grote bloei en activiteit te hebben gekend werden echter de drumband en het majorettecorps wegens gebrek aan belangstelling opgeheven. Reeds kort na de oprichting konden instrumenten worden aangeschaft en reeds een jaar na de oprichting gaf het nieuwe corps een uitvoering. Op 15 april 1921 werd de eerste uitvoering gegeven. Muziek, samenspraak en declamatie wisselden elkaar af. De titels van de voordrachten liepen nogal uiteen: “Een kermistocht” en "Sterven". Maar zeer vooruitstrevend vermelde het programma "Verboden te rooken". In 1923 werd op initiatief van Kornelis Siegers, Jan van der Veen en Pieter Heerema, aan de Bazuin een vaandel aangeboden. Dit vaandel is nog steeds in gebruik (alleen een vaandeldrager ontbreekt nu!) Een hoogtepunt was op 16 september 1930. Toen mocht de vereniging een vaandelgroet brengen in ’s Gravenhage aan H.M. Koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar 50e verjaardag.

In de oorlogsjaren weigerde ook de Bazuin zich aan te sluiten bij de Kunst- en Cultuurkamer (ingesteld door de bezettende macht) en werd de vereniging gedurende enkele jaren verboden. Direct na de bevrijding ging men weer de straat op in Winsum en andere dorpen. De verhalen van het optreden direct na de oorlog gonzen nog hier en daar na onder de ouderen; vooral het optreden in Schouwerzijl en Warfhuizen (bij Abelstok) was niet van gevaar ontbloot toen de paard voor de wagen – waarop de Bazuin zat te spelen - op hol sloeg...

Hieronder volgt een greep uit enkele gebeurtenissen in de loop der jaren:

 • 1926: De Bazuin kreeg voor het eerst nieuwe instrumenten (f.1360.-)
 • 1935: 31 augustus: Gondelvaart: het uittreksel uit de notulen van de toenmalige sekretaris K.Kasper geeft daarover de volgende bloemlezing: "Ook werd er die dag meegedaan aan een gondelvaart. Wij voeren mee op de boot van Wolters, we hadden er een pracht kruiser van gemaakt, doch in de nacht van 30 op 31 augustus is het door de hevige regens vergaan, en moesten we noodgedwongen wel voorop als een geplukte haan, die zijn veren kwijt is, doch niettegenstaande dat, ging het nog vrij goed, de regen er dan maar buiten gelaten"
 • 1942-tot mei 1945: geen repetities op last van de bezetting
 • Mei 1945: Bevrijding en dus feest: diverse optredens in Winsum en Schouwerzijl
 • 1950: Veel serenades worden gebracht aan militairen die uit Indonesië terugkwamen
 • 1954: Nieuwe instrumenten werden aangeschaft (kosten f.9000.-), waarvan reeds f.6000.- was bijeengebracht
 • 1957: De Bazuin en Triton krijgen voor het eerst uniformen; grote gezamenlijke en geslaagde actie in het dorp om daarvoor gelden bijeen te brengen. De Bazuin gaat (met de nieuwe uniformen aan) naar een landelijke toogdag in Rotterdam en werd daar in de sectie fanfare: 2e van het land
 • 1964: De Bazuin speelt op het concours in Groningen in de hoogste afdeling het symfonisch .gedicht “Lorenzo, en behaalt daarmee 108 punten (1e prijs met lof van de jury)
 • 1976: Weer een gezamenlijke aktie voor nieuwe uniformen (ter vervanging van de uniformen die in 1957 waren aangeschaft) voor de beide muziekverenigingen de Bazuin en Triton, onder het motto "85 x U". Er werd f.25000.- bijeengebracht.
 • 1978: Bazar in Rehoboth: opbrengst f.7000.-
 • 1980: Het 60-jarig bestaan van de vereniging werd gevierd in “Ons Centrum”, waarin o.a. de eerste bestuursvergadering van 1920 werd nagespeeld;
 • 1995: Het 75-jarig bestaan werd groots gevierd, met een nieuwjaarsconcert, een jubileum-concert in april en een herfst-concert.
 • 2000: De Bazuin organiseerde een Groot Millennium-concert in de Sporthal te Winsum, waaraan naast de Bazuin ook andere verenigingen meewerkten.
 • 2001: De Bazuin haalt op het bondsconcours een 1e prijs in de eerste afdeling en promoveert naar de afdeling uitmuntendheid.
 • 2003: De Bazuin wordt kampioen in de 3e divisie (afdeling uitmuntendheid) op de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in Drachten.

De toekomst

De Bazuin geeft meerdere concerten, werkt mee aan zangdiensten en speelt elke 1e-Kerstdag in de vroegte op verschillende plaatsen in het gehele dorp Kerstliederen (begeleiding zang). Aan de opleiding van jeugd wordt veel gedaan; immers wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging is de inzameling van oud-papier. Zonder de opbrengst daarvan moest heel wat werk (o.a. de opleiding van jeugd, het geregeld vervangen/aanschaffen van instrumenten) blijven liggen.

Na ruim 95 jaar mag worden geconstateerd dat de toenmalige oprichters een vereniging hebben opgericht die een belangrijke plaats heeft ingenomen en nog steeds inneemt in het dorpsleven van Winsum-Obergum.

Mijn Bazuin

Alleen voor leden van De Bazuin.

Club 100

Steun De Bazuin voor minimaal €100 per jaar en ontvang gratis toegang tot exclusieve concerten.

Oud Papier

Informatie over de oud papier acties van De Bazuin. Meerdere keren per jaar komen we bij u langs.